Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového
obchodu www.vinoboretice.cz na internetových stránkách www.vinoboretice.cz, který
provozuje Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice, a.s.
Prodávající:
Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice, a.s. , Bořetice 511, 691 08 Bořetice
tel: +420 519 430 107, email: vinoboretice@vinoboretice.cz
Fakturační údaje: Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice, a.s., Masarykova 439/9, 602 00 Brno
IČO 27746658 , DIČ: CZ27746658, zapsané u obchodního rejsříku Krajského soudu v Brně v oddíle B,
vložka 5038
Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu
www.vinoboretice.cz
Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním
závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere
na sebe závazek je v plné míře respektovat.
2. Uzavření kupní smlouvy
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně
uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z
přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
▪ objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
▪ způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní
či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za
platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.
Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací
číslo a nikoli doprovodný text objednávky.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi
souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební
podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení
uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho
převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je
prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami,
které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se
zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými
pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České
republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a
pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci
svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat
zboží a zaplatit kupní cenu.
2.B Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží
odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S
konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným
potvrzením.
3. Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
▪ Na dobírku – platba při převzetí
▪ V případě objednávky nad 3000,- Kč je poštovné a balné pro území České republiky zdarma! Pro
ostatní státy dle ceníku přepravních firem.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením
variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 1.16), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
Objednávka od 1kg (včetně) do 6kg - 170Kč; 7Kg - 18Kg je cena 255Kč; 18Kg - 30Kg je cena 400Kč
- Možnost objednávky s dopravou zdarma, bez zaručeného termínu dodání. Tuto dopravu zajišťuje prodávající
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.
4. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto
termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo
opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady, s dokladem o koupi. O úmyslu odstoupit od
smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na
adrese vinoboretice@vinoboretice.cz, telefonicky na číslo +420 724 286 276 nebo doporučeným
dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato!
Peníze budou zákazníkovi vráceny do 30ti dnů od obdržení zboží, předem dohodnutým způsobem.
Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
Vrácení zboží do 14 dnů dle § 53 odst. 7 obč. zák.
Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má
kupující (spotřebitel) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do
14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů. V takovém případě kupující (spotřebitel) kontaktuje
prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data
nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze budou zákazníkovi vráceny do 30ti dnů.
Storno objednávky
Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky
e-mailem na adrese vinoboretice@vinoboretice.cz nebo telefonicky +420 724 286 276, v předmětu emailu
musí být uvedeno slovo STORNO.
Finanční vyrovnání při stornu objednávky i vrácení zboží se řeší vždy individuálně po předchozí
dohodě zákazníka s prodávajícím na vinoboretice@vinoboretice.cz nebo +420 724 286 276. Kontaktní
osoba Gabriela Koutníková. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do
30 dnů od odstoupení.
5. Dodací podmínky
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je
způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající
oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jednosto korun českých) a dále je
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího
listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou
pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
6. Odpovědnost za vady, záruka
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §
612 a násl. občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že
je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti
smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě
jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu
obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle
používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní
smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl
do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její
opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo
od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou
věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během
šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví
jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho kanceláře Bořetice 511, 691 08
Bořetice.
7. Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu
(včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že
nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní
obchodu.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní
obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních
zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a
odst. 1 občanského zákoníku.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum
narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se
zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením
doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
▪ požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána
oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající
nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9. Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno
na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
Zpráva je doručena:
▪ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky
adresátem,
▪ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením
převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
▪ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10)
dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u
provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
10. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu
www.vinoboretice.cz. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez
předchozího upozornění.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího
nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice, a.s. . Bořetice 511, 691 08 Bořetice
Adresa elektronické pošty: vinoboretice@vinoboretice.cz
V Bořeticích, 4. června 2021

Záznamy nebyly nalezeny...