Podmínky ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení
1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
a. Provozovatelem Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s., identifikační číslo
27746658, se sídlem Masarykova 439/9, Brno-město, 602 00
Brno, Česká republika, e-mail: jedlicka@telecom.cz,
b. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová
adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické
osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje
o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu
práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se
zpracováním jejich Osobních údajů.
3. Provozovatel je majitelem web www.vinoboretice.cz, jehož
součástí je sekce „Příhlási se“, „Rezervace degustace“. V rámci této
služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
• v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti
s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp.
v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož
i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
• za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.
4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové
a archivační);
• marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele
• ochranu práv a právem chráněných zájmů správce
(oprávněný zájem).
Provozovatel není správcem Osobních údajů. Osobní údaje jsou
zpracovávány společností Wix.com LTD DPH ID: EU442008451
II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný
objednávkový formulář z webu www.vinoboretice.cz (dále jen
„Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné
právní předpisy.
2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného
objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů
Provozovatelem.
3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít
smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní
vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro
poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření
smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem
uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek
Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány
po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu
týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za
účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným
zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého
smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění
zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu
mezi ním a Uživatelem vyplývají.
6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů
na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové
adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány
po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo
k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.
7. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail- budou zpracovávány pro
účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence
Uživatele dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím
skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Uživatelem odvolán.
8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7
Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
9. Uživatel je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé
a přesné Osobní údaje.
10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo
k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
11. Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím
osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě
neautomatizovaným způsobem.
13. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy
v datacentrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá
služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu
s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
14. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies
společnosti Google LLC na jeho zařízení.
III. Práva Uživatele související se zpracováváním
1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování
Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním
poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání
souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné
v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu
též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce
zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas
(tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní
povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních
předpisech).
2. Uživatel má dále právo:
• požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
• na opravu poskytnutých Osobních údajů;
• na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
• na omezení zpracování Osobních údajů; a
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí
zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými
právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu
vinoboretice@vinoboretice.cz
• vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem
zaslaným na adresu vinoboretice@vinoboretice.cz, aby
Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu
(např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo
likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce
neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li
Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není
dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na
Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování
svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci
předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od
obdržení žádosti Provozovatelem na adrese
vinoboretice@vinoboretice.cz.
5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům
v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace
poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá
o jiný způsob poskytnutí informací.
6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné
žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních
údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady
s tím spojené.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním
Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez
ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení
případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí
mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře
poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy
s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních
údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich
činnost nijak neřídí.
3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé
takové změně Provozovatel informuje Uživatele e-mailem
nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 16.04. 2018.